Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hendriks Incasso geldend vanaf 1 april 2019Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1. De algemene voorwaarden van Hendriks Incasso zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgever.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn overeenkomen.

1.3. Hendriks Incasso behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 2 Definities

2.1. Als tussenpersoon kan worden aangemerkt derden die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandsverzekeraars en aanverwante bedrijven.

2.2. Opdrachtgevers zijn cliënten, niet zijnde tussenpersonen, die Hendriks Incasso een opdracht verstrekken.

2.3. Werkzaamheden zijn alle niet-ambtelijke door Hendriks Incasso te verrichten werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van creditmanagement, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, gerechtelijke procedures.

Artikel 3 Aanvaarding

Een aan Hendriks Incasso verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Hendriks Incasso is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1. De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, in geval van niet incasso (sluiten van dossier) zullen er dossierkosten in rekening gebracht worden. Dossierkosten staan gelijk aan de incassokosten. Deze kosten worden enkel in rekening gebracht indien de opdrachtgever uiteindelijk zelf schikt met de debiteur nadat deze inmiddels al ter incasso is gesteld bij Hendriks Incasso, de debiteur aan de opdrachtgever een (deel)betaling doet nadat het ter incasso is gesteld, of het dossier op eigen verzoek van de opdrachtgever wordt gesloten.

4.2. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3. Het staat Hendriks Incasso niet vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.

4.4. Indien dit wel wordt verzocht, zullen de kosten door Hendriks Incasso als verschotten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

4.5. In het geval dat Hendriks Incasso de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen. Tenzij dit voor ondertekening van de opdracht anders is overeen gekomen.

4.6. Het staat Hendriks Incasso vrij om een gerechtelijke procedure te starten op eigen kosten met betrekking tot het openstaande bedrag welke gelijk staat aan de rente en incassokosten.

Artikel 5 Tarieven

5.1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen berekent Hendriks Incasso voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze tarieven worden ook incassokosten genoemd en staan los van de kosten voor een servicecontract.

5.2. Hendriks Incasso heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de schuldenaar de betaling doet rechtstreeks aan de opdrachtgever, de opdracht tot incasso intrekt of Hendriks Incasso zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

5.3. Hendriks Incasso is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Hiervoor is een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever niet genoodzaakt.

5.4. Hendriks Incasso is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2000 = 100%), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5.5. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

5.6. Servicecontracten worden aangegaan voor 1 jaar en worden verlengd met een jaar indien er geen schriftelijke opzegging volgt. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, voordat het nieuwe jaar ingaat. Maandelijks of tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Hendriks Incasso is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

6.2. Hendriks Incasso is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

6.3. Hendriks Incasso is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Hendriks Incasso kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

6.4. Hendriks Incasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en/of deskundigen.

6.5. Hendriks Incasso kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden of te lijden (immateriële) schade door toedoen van deze gerechtelijke procedure.

6.6. Indien opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden, dan wel informatie waarvan verwacht kan worden dat de opdrachtgever deze kende of had kunnen weten niet heeft verstrekt ten behoeve van het dossier waarin Hendriks Incasso op eigen kosten een gerechtelijke procedure is gestart, komen alle kosten van deze procedure voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Juridisch advies en hulp

7.1. Hendriks Incasso is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende (juridische) diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hendriks Incasso staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

7.2. Vaststelling van het honorarium geschiedt, zodra het niet binnen het serviceabonnement valt, in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders overeengekomen.

7.3. Het basis uurtarief bedraagt € 100,00 exclusief BTW. Hendriks Incasso heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.

7.4. Verstrekte opdrachten worden door Hendriks Incasso uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 8 Voorschotten

8.1. Hendriks Incasso is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

8.2. Hendriks Incasso is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Hendriks Incasso voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

Artikel 9 Betaling

9.1. Voldoening van al hetgeen aan Hendriks Incasso verschuldigd is, zal worden ingehouden op de aan opdrachtgever toekomende gelden. Indien betaling anders geschied, dan dient de voldoening te geschieden binnen 14 dagen nadat Hendriks Incasso haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt conform de wettelijke handelsrente, te berekenen vanaf de vervaldatum.

9.2. Indien een factuur van Hendriks Incasso niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Hendriks Incasso gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Hendriks Incasso voor opdrachtgever worden uitgevoerd.

9.3. Opdrachtgever kan zich jegens Hendriks Incasso nooit met een beroep op verrekening aan zijn verplichting tot betaling onttrekken.

9.4. Van iedere ontvangen gelden van de schuldenaar, zal telkens 15% worden ingehouden tot een maximum van de overeengekomen kosten (incassokosten/tarieven).

9.5. Ontvangen gelden zullen na inhouding van de overeengekomen kosten, elke week worden uitbetaald middels een afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.6. Indien een (deel)betaling is gedaan bij de opdrachtgever, dan ontvangt de opdrachtgever een afrekening en zal de opdrachtgever 15% moeten voldoen aan Hendriks Incasso.

Artikel 10 Buitengerechtelijke incassokosten

Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Hendriks Incasso gerechtigd haar declaratie – na aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 en die kosten op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11 Verwerking van persoonsgegevens

11.1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

11.2. Partijen zijn het erover eens dat opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de diensten of anderszins uitsluitend bij opdrachtgever ligt. In dit geval zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de verwerkersovereenkomst welke tevens tussen partijen is overeengekomen, van toepassing.

11.3. Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien de vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

11.4. De gegevens van de opdrachtgevers worden tevens verwerkt door de opdrachtnemer. Hiervoor zijn de bepalingen van de Privacy Statement van toepassing. Deze zijn te vinden op www.hendriksincasso.nl/privacy.

Artikel 12 Geschillen en klachten

12.1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van de diensten of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen twee weken mag de opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

12.2. Op de rechtsverhouding tussen Hendriks Incasso en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

12.3. De rechtbank in de vestigingsplaats van Hendriks Incasso is bevoegd van alle voorkomende gevallen te beslissen.

Tarieven behorende bij de algemene voorwaarden van Hendriks Incasso

Definities

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarders, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

incassobedrag tot € 266,67 : € 40,00

over het meerdere tot € 2.500,00 : 15 %

over het meerdere tot € 5.000,00 : 10 %

over het meerdere tot € 10.000,00 : 5 %

over het meerdere tot € 200.000,00 : 2 %

over het meerdere tot € 1.000.000,00 : 0,5 %