Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
HENDRIKS INCASSO T.H.O.D.N. HENDRIKS DEBITEURENBEHEER

Inhoud
ARTIKEL 1: DEFINITIES
ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER
ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4: AANBOD
ARTIKEL 5: OFFERTE
ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 7: WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 8: BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 9: TARIEVEN
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 11: OVERMACHT
ARTIKEL 12: JURIDISCH
ARTIKEL 13: VOORSCHOTTEN
ARTIKEL 14: BETALING
ARTIKEL 15: DERDENGELDEN
ARTIKEL 16: INCASSO WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 17: BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN
ARTIKEL 18: GERECHTELIJKE PROCEDURES (NA UITBRENGEN DAGVAARDING)
ARTIKEL 19: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
ARTIKEL 20: ONTBINDING EN OPSCHORTING
ARTIKEL 21: VERNIETIGING
ARTIKEL 22: WIJZIGINGSCLAUSULE
ARTIKEL 23: KLACHTEN
ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69890196;
Opdrachtgever: ieder natuurlijk en/of rechtspersoon, die met Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer een overeenkomst afsluit;
Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever;
Derde: iedere persoon, die niet als contractspartij bij de overeenkomst is betrokken;
Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Vordering: het openstaand bedrag van de opdrachtgever (inclusief wettelijke rente- en incassokosten) die ter incasso is gegeven aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer;
Hoofdsom: het bedrag van de te vorderen vordering exclusief (incasso)kosten, rente en dergelijke;
Aanbod: een rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt;
Offerte: gespecificeerde werkzaamheden en de eventuele begroting van de aan de werkzaamheden verbonden kosten;
Incassokosten: de incassokosten zoals wettelijk is vastgesteld bij Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;
Rente: de wettelijke dan wel contractuele rente;
Tussenpersoon: hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandsverzekeraars en aanverwante bedrijven die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten.;
Werkzaamheden: alle niet-ambtelijke door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer te verrichten werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van creditmanagement, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, gerechtelijke procedures;
Proceskosten: alle kosten gemaakt in het gerechtelijk traject: explootkosten, griffierechten, leges (zoals uittreksels uit de Gemeentelijke basisadministratie en de Kamer van Koophandel en dergelijke), salaris gemachtigde en dergelijke;
Executiekosten: alle kosten gemaakt in het executie traject: explootkosten, na kosten en dergelijke. de kosten gemaakt in verband met de ten uitvoer legging van een vonnis;
Overige kosten: alle overige kosten gemaakt ten behoeve van de incassowerkzaamheden: adresonderzoeken, debiteurenbezoeken, vervaardigen van kredietrapporten, onderzoeken van verhaalsmogelijkheden en dergelijke;
BW: Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER
Naam opdrachtnemer: Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer;
KvK-nummer: 69890196;
Telefoonnummer: 085 0640 220;
E-mailadres: info@hendriksincasso.nl.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgever.
3.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en derden zijn niet van toepassing.
3.3. Bij het aangaan van de overeenkomst zullen de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld. Indien de algemene voorwaarden niet direct bij de overeenkomst zijn gesloten verwijst Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer de opdrachtgever naar de website van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer waar de algemene voorwaarden vermeld staan.
3.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien de algemene voorwaarden niet ter beschikking worden gesteld zal verwezen worden naar de algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer.
3.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn overeenkomen.
3.6. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3.7. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.8. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
3.9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 4: AANBOD
4.1. Een aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
4.2. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht zal Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden medewerkers alsmede derden en tussenpersonen die door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer worden ingeschakeld.
4.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

ARTIKEL 5: OFFERTE
5.1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht
5.2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld
 • de dienstverlening;
 • de prijs (exclusief BTW);
 • de wijze waarop de prijs wordt berekend;
 • het moment en de wijze van betaling;
 • voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
 • dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.
5.3. Indien bovenstaande niet vermeld wordt in de offerte dient de opdrachtgever Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer hierop te wijzen.
5.4. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.
5.5. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer heeft het eenzijdige recht om de offertes eenzijdig aan te passen voordat de ondertekening plaatsvindt. De opdrachtgever kan hier geen rechten en plichten aan ontlenen.

ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN
6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2. De aanvaarding van het aanbod dient mondeling dan wel schriftelijk door de opdrachtgever te zijn bevestigd.
6.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of is overeengekomen.
6.4. De overeenkomst dient minimaal één maand van te voren schriftelijk te worden opgezegd door de opdrachtgever.
6.5. Indien Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig is, dient opdrachtgever deze tijdig aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
6.6. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand.
6.7. Indien Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer op grond van bovenstaand onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

ARTIKEL 7: WERKZAAMHEDEN
7.1. De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.2. Dossierkosten staan gelijk aan de incassokosten.
7.3. Dergelijke kosten worden enkel in rekening gebracht indien: de opdrachtgever zelf schikt met de debiteur nadat deze ter incasso is gesteld bij Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer, de debiteur aan de opdrachtgever een (deel)betaling doet nadat het ter incasso is gesteld, het dossier op eigen verzoek van de opdrachtgever wordt gesloten of indien Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer het dossier sluit, omdat het dossier elders ondergebracht wordt.
7.4. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.
7.5. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen alle opdrachtgevers afzonderlijk gedwongen worden tot nakoming van de verplichtingen, een ieder is aansprakelijk.
7.6. Het staat Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer niet vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.
7.7. Indien dit wel wordt verzocht, zullen de kosten door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer als verschotten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
7.8. In het geval dat Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer de opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen. Tenzij dit voor ondertekening van de opdracht anders is overeengekomen.
7.9. Het staat Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer vrij om een gerechtelijke procedure te starten op eigen kosten met betrekking tot het openstaande bedrag welke gelijk staat aan de rente en incassokosten.

ARTIKEL 8: BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN
8.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure is te verkrijgen, omdat de debiteur de vordering op juridische gronden betwist.
8.2. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen als de opdrachtgever dan wel debiteur schade, in wat voor vorm dan ook, toebrengt aan de naam in Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer.
8.3. Een incasso-opdracht eindigt indien de bedragen zijn geïncasseerd, dan wel incasso- maatregelen geheel of gedeeltelijk hebben gefaald en van voortzetting geen resultaat valt te verwachten of indien de kosten van de voortzetting van de incassowerkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten. Een en ander ter beoordeling van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer.
8.4. Aan het eind van de incasso-opdracht wordt door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer een eindafrekening opgemaakt waarin een specificatie van het geïncasseerde bedrag en de door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer verrekende of nog te verrekenen tarieven en kosten worden opgenomen.
8.5. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer heeft het eenzijdige recht om de overeenkomst te ontbinden indien op grond van omstandigheden waarbij een goede samenwerking niet meer zou kunnen plaatsvinden.

ARTIKEL 9: TARIEVEN
9.1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen berekent Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven en/of offerte is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze tarieven worden ook incassokosten genoemd en staan los van de kosten voor een servicecontract dan wel debiteurenbeheer.
9.2. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de schuldenaar de betaling doet rechtstreeks aan de opdrachtgever, de opdracht tot incasso intrekt, Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer zonder bericht laat of indien het dossier gesloten wordt, omdat het dossier elders ondergebracht wordt. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
9.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Hiervoor is een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever niet genoodzaakt.
9.4. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2000 = 100%), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
9.5. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
9.6. Servicecontracten en debiteurenbeheer worden aangegaan voor 1 jaar en worden ieder jaar, indien er geen schriftelijk opzegging middels een email via info@hendriksincasso.nl volgt, verlengd met nog 1 jaar. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, voordat het nieuwe jaar ingaat. Maandelijks of tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
9.7. Schriftelijke opzegging is enkel geldig per e-mail hetgeen gezonden dient te worden naar info@hendriksincasso.nl onder vermelding van opzegging. Indien opzegging geschiedt middels een ander communicatiemiddel geldt dit niet als opzegging en zal het abonnement doorlopen.
9.8. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd om het dossier te sluiten en kosten in rekening te brengen in de navolgende gevallen:
 • indien de opdrachtgever zelf een oplossing aangaat met de debiteur;
 • indien de opdrachtgever het dossier elders onderbrengt, en;
 • indien de opdrachtgever het dossier intrekt
9.9. De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarders, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
9.10. De navolgende kosten zal Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer in rekening gaan brengen volgens de Wet Incassokosten (WIK):
- incassobedrag tot € 266,67 : € 40,00
- over het meerdere tot € 2.500,00 : 15 %
- over het meerdere tot € 5.000,00 : 10 %
- over het meerdere tot € 10.000,00 : 5 %
- over het meerdere tot € 200.000,00 : 2 %
- over het meerdere tot € 1.000.000,00 : 0,5 %

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
10.2. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
10.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
10.4. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is nimmer aansprakelijk voor (in)direct schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en/of deskundigen.
10.6. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden of te lijden (immateriële) schade door toedoen van deze gerechtelijke procedure.
10.7. Indien opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden, dan wel informatie waarvan verwacht kan worden dat de opdrachtgever deze kende of had kunnen weten niet heeft verstrekt ten behoeve van het dossier waarin Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer op eigen kosten een gerechtelijke procedure is gestart, komen alle kosten van deze procedure voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
11.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer of van derden daaronder begrepen. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
11.4. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming) welke van haar zijde of die van de opdrachtgever opkomt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

ARTIKEL 12: JURIDISCH
12.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende (juridische) diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
12.2. Vaststelling van het honorarium geschiedt, zodra het niet binnen het serviceabonnement valt, in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders overeengekomen.
12.3. Het basis uurtarief bedraagt € 85,00 exclusief BTW. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.
12.4. Verstrekte opdrachten worden door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 13: VOORSCHOTTEN
13.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
13.2. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

ARTIKEL 14: BETALING
14.1. Betaling dient te geschieden in euro’s. Voldoening van al hetgeen aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer verschuldigd is, zal worden ingehouden op de aan opdrachtgever toekomende gelden. Indien betaling anders geschied, dan dient de voldoening te geschieden binnen 14 dagen nadat Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt conform de wettelijke handelsrente, te berekenen vanaf de vervaldatum.
14.2. Voornoemde 14 dagen termijn geldt niet voor de betaling van de factuur met betrekking tot de comparatie. De factuur omtrent de comparitie dient volledig voldaan te zijn. Dit geldt ook indien dit minder dan 14 dagen is.
14.3. Indien een factuur van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
14.4. Opdrachtgever kan zich jegens Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer nooit met een beroep op verrekening aan haar verplichting tot betaling onttrekken.
14.5. Van iedere ontvangen gelden van de schuldenaar, zal telkens 15% worden ingehouden tot een maximum van de overeengekomen kosten (incassokosten/tarieven).
14.6. Ontvangen gelden zullen na inhouding van de overeengekomen kosten, elke week worden uitbetaald middels een afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.7. Indien een (deel)betaling is gedaan bij de opdrachtgever, dan ontvangt de opdrachtgever een afrekening en zal de opdrachtgever 15% moeten voldoen aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer.
14.8. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

ARTIKEL 15: DERDENGELDEN
15.1. Gelden die door of namens de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.
15.2. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
15.3. Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten en de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigdensalaris wordt toegewezen, worden eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.
15.4. Onterechte en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
15.5. Betalingen van de debiteur rechtstreeks die rechtstreeks bij de opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank-of girorekening.
15.6. Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer verantwoording af.
15.7. Betalingen die door debiteuren worden verrichten op een ander rekeningnummer van opdrachtnemer dan de derdengeldenrekening worden in alle gevallen geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook ten opzichte van de opdrachtgever.

ARTIKEL 16: INCASSO WERKZAAMHEDEN
16.1. Indien de opdrachtgever Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer opdracht geeft een vordering te incasseren, zal Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer trachten de volgende bedragen te incasseren:
 • (het restant van) de hoofdsom;
 • de verschuldigde wettelijke rente of overeengekomen vertragingsrente/contractuele rente;
 • de incassoprovisie;
 • de (eventueel) gemaakte proceskosten en/of executiekosten.
16.2. De opdrachtgever machtigt Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer in zijn/haar naam alle benodigde (incasso)-handelingen te verrichten die naar het oordeel van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in toestemming tot:
 • het schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
 • het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
 • het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
 • het ontvangen van gelden.
16.3. Opdrachtgever dient alle nodige gegevens en/of bewijsstukken benodigd voor een succesvolle incasso te verschaffen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
16.4. Opdrachtgever dient melding te doen van gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief alle betalingen, correspondentie en alle contacten tussen Opdrachtgever en de debiteur.
16.5. Na acceptatie van de (incasso)-opdracht door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is opdrachtgever gehouden een debiteur die zich tot haar wendt door te verwijzen naar Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer en zich tevens te onthouden van alle handelingen betreffende de afwikkeling van de incasso-opdracht.

ARTIKEL 17: BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN
17.1. Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer gerechtigd haar declaratie – na aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 en die kosten op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 18: GERECHTELIJKE PROCEDURES (NA UITBRENGEN DAGVAARDING)
18.1. Opdrachtgever moet te allen tijde schriftelijk akkoord geven voor een gerechtelijke procedure.
18.2. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer vraagt te allen tijde een voorschot bestaande uit griffierechten, opmaken dagvaarding en explootkosten tenzij het anders is afgesproken.
18.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd gebruik te maken van gerechtsdeurwaarders, rolwaarnemers, juristen en advocaten naar haar keuze.
18.4 Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan nimmer door opdrachtgever verplicht worden om te procederen en zal uitsluitend tot het starten van een civiele procedure overgaan indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk en/of haalbaar acht.
18.5. Indien opdrachtgever de zaak alsnog wilt intrekken zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van opdrachtgever.
18.6. Alle door Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer te voeren procedures en de daaruit voortvloeiende proces- en executiekosten geschieden / zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ter dekking van deze kosten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangd worden.
18.7. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang het in lid 2 van dit artikel genoemde voorschot niet is betaald. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
18.8. Indien opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor het voeren van een gerechtelijke procedure, is opdrachtgever de kosten die gepaard gaan met deze procedure aan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer verschuldigd.
18.9. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is gerechtigd de jurist(en) die werkzaam zijn voor Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer met de opdrachtgevers mee te geven.

ARTIKEL 19: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
19.1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
19.2. Partijen zijn het eens dat opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de diensten of anderszins uitsluitend bij opdrachtgever ligt. In dit geval zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de verwerkersovereenkomst welke tevens tussen partijen is overeengekomen, van toepassing.
19.3. Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien de vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.
19.4. De gegevens van de opdrachtgevers worden tevens verwerkt door de opdrachtnemer. Hiervoor zijn de bepalingen van de Privacy Statement van toepassing. Deze zijn te vinden op www.hendriksincasso.nl/privacy.

ARTIKEL 20: ONTBINDING EN OPSCHORTING
20.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard;
 • indien beslag op goederen van de opdrachtgever is gelegd;
 • indien de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 • indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Er sprake is van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer moverende redenen.
20.2. Voorts is Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan worden gevergd.
20.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
20.4. Indien Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
20.5. Bij misbruik en/of het niet op de juiste manier gebruiken van de internetapplicatie (dossieronline) is Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer gerechtigd om de opdrachtgever zonder kennisgeving geen inzage meer te verschaffen en de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
20.6. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer behoudt het recht een dossier van opdrachtgever te sluiten om welke reden dan ook.
20.7. Bij het uitblijven van nadere instructies is Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer gerechtigd om de zaken onder opgave van de kosten zoals incassokosten, salarisgemachtigde, kosten derde en leges in het geheel in rekening te brengen van opdrachtgever.
20.8. Opzegging geschiedt slechts door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

ARTIKEL 21: VERNIETIGING
21.1. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer kan op grond van dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden de overeenkomst tussen haar opdrachtnemer volledig vernietigen.
21.2. De overeenkomst zal in geval van vernietiging worden opgezegd door middel van een brief met de mededeling dat de overeenkomst wordt vernietigd op grond van een wilsgebrek.
21.3. Bij vernietiging op grond van de eerder genoemde wilsgebreken kan Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer ten nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (toekomstige) schade.
21.4. Alle schade die Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer leidt door nalatigheid van haar opdrachtgever, zal worden verhaald op de opdrachtgever.

ARTIKEL 22: WIJZIGINGSCLAUSULE
22.1. Indien een bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, in strijd is met dwingende Nederlands rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig wordt verklaard, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd te met de wet of nietig te zijn.
22.2. Strijdigheid van enige bepaling zal nimmer de gehele overeenkomst, maar uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.
22.3. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde datum van in werking treden. Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer zal gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.
22.4. Indien geen datum van in werking treden bekend is, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ARTIKEL 23: KLACHTEN
23.1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van de diensten of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven aan info@hendriksincasso.nl.
23.2. Klachten worden binnen twee weken behandeld.
23.3. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT
24.1. Op de rechtsverhouding tussen Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
24.2. De rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad is bevoegd om over voorkomende geschillen tussen Hendriks Incasso t.h.o.d.n. Hendriks Debiteurenbeheer en opdrachtgever te beslissen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
nl_NLNL